Disclaimer

De op de site gepubliceerde informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet specifiek toegespitst op jouw individuele situatie. De toepassing van de informatie en de gevolgen daarvan hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. TABOER kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die jij als bezoeker, gebruiker of hulpvrager lijdt als direct of indirect van het gebruik van het contact, en de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening.